សេចក្តីសម្រេច ស្ដីពីការបន្តសុពលភាពនៃការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម


កំពង់ចាម ៖រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមចេញសេចក្តីសម្រេច ស្ដីពីការបន្តសុពលភាពនៃការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម រយៈពេល ០២ (ពីរ) សប្ដាហ៍បន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។