សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនូវគ្រិះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន


សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនូវគ្រិះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន សម្រាប់កម្រិតអនុវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យ និងពុទ្ធិកសិក្សា ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១